எதையுமே..... எதையுமே...

Monday, June 08, 2015 Anisha Yunus 0 Commentsஎதையுமே எண்ணாத...
எதையுமே எதிர்பாராத...

எதையுமே ஏற்காத...
எதையுமே மறுக்காத...

எதையுமே வெறுக்காத...
எதையுமே விரும்பாத...

எதையுமே தேடாத...
எதையுமே தொலைக்காத...

எதையுமே தூண்டாத...
எதையுமே தீண்டாத...

எதையுமே அண்மிக்காத...
எதையுமே அகற்றாத...

எதையுமே உள்வாங்காத...
எதையுமே வெளிக்காட்டாத...

இருப்பு ஒன்றைத் தேடுகிறேன்,
அய்யன்மீர்...

கண்டெடுத்தால்
கூப்பிட்டுச் சொல்லுங்கள்
எனக்கு.

எல்லோரிடமும்,
எல்லாவிடமும்,
எப்பொழுதும்
நேசம் கொள்ளும்
பாழாய்ப்போன மனதை
சற்றே
ஆசுவாசப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டியிருக்கின்றது
அதுவரை,
காயங்களோடும்,
பாவங்களோடும்,
வாழப்பிறந்தவள்
நீ என!

#Deepதீ

0 comments:

உங்கள் கருத்துக்கள்...