கரையைத் தேடும் ஜீலம்.... (திரைப்பாடல் மொழிபெயர்ப்பு)

Thursday, December 24, 2015 Anisha Yunus 0 Comments


ஜீலம்.... ஜீலம்....
கரை ஒன்றைத் தேடு...
ஜீலம்.... ஜீலம்....
அபயம் ஒன்றைத் தேடு...

வெம்மை தணிந்தது
எவர் கண்களில்...
அமிழ்ந்தது உக்கிரம்
எவர் கண்களில்...
ஓ ஜீலம்... உவர்க்கின்றாயே...

ஜீலம்.... ஜீலம்....
கரை ஒன்றைத் தேடு...
ஜீலம்.... ஜீலம்....
அபயம் ஒன்றைத் தேடு...

எத்தனை யுகங்கள்
இன்னும்
ரணங்களை பொறுப்பது....
விடை தெரிந்தவர் யார்???
இன்னும்
எத்தனை தூரங்கள்
விடியா இருளின்
விரல் பிடித்து நடப்பது/??
விடை தெரிந்தவர் யார்???

இரத்தம்... இரத்தம்....
யுகங்களின் இரத்தம்
வழிந்தோடுகின்றது...
வழிந்தோடுகின்றது...
இரத்தம்...
அழித்துவிடும் அனலாய்...

வெம்மை தணிந்தது
எவர் கண்களில்...
அமிழ்ந்தது உக்கிரம்
எவர் கண்களில்...
ஓ ஜீலம்... உவர்க்கின்றாயே...

ஜீலம்.... ஜீலம்....
கரை ஒன்றைத் தேடு...
ஜீலம்.... ஜீலம்....
அபயம் ஒன்றைத் தேடு...
==================
திரைப்படம் - ஹைதர் (2014) | ஹிந்தி
பாடல் - ஜேலம்.. ஜேலம்
பாடல் வரிகள் - குல்ஸார்

0 comments:

உங்கள் கருத்துக்கள்...